Motorest
Pod Krížom

Hnil­čík

DENNÉMENU

Motorest
Pod Krížom

Hnil­čík

DENNÉMENU

Motorest
Pod Krížom

Hnil­čík

DENNÉMENU

Motorest
Pod Krížom

Hnil­čík

DENNÉMENU

Motorest
Pod Krížom

Hnil­čík

DENNÉMENU

Motorest
Pod Krížom

Hnil­čík

DENNÉMENU

Motorest
Pod Krížom

Hnil­čík

DENNÉMENU

Motorest
Pod Krížom

Hnil­čík

DENNÉMENU

Motorest
Pod Krížom

Hnil­čík

DENNÉMENU

VÁŽENÍ HOSTIA Vitajte na Hnilčíku! 

Pozý­va­me Vás na prí­jem­né pose­de­nie v nefaj­čiar­skej reštau­rá­cii s boha­tou ponu­kou hoto­vých jedál kaž­dý deň. Okrem dob­rých jedál a boha­té­ho výbe­ru nápo­jov tu náj­de­te bez­plat­né par­ko­va­nie, Wi-Fi pri­po­je­nie, súčas­ťou je let­ná tera­sa a det­ské ihris­ko. Moto­rest je výbor­ným mies­tom na uspo­ria­da­nie rodin­ných osláv a jubi­leí, det­ských pár­ty, sva­dieb, krs­tín, aj smú­toč­ných hostín.

Veľ­mi radi Vás tak­tiež uby­tu­je­me aj v našom rekre­ač­nom dom­če­ku pri moto­res­te. Pod­rob­né infor­má­cie náj­de­te pria­mo na strán­ke uby­to­va­nie Hnil­čík. Rých­lo a jed­no­du­cho si pre­zen­tá­ciu rekre­ač­né­ho dom­če­ka ako aj zau­jí­ma­vos­ti z celé­ho regi­ó­nu pre­čí­ta­te v sek­ciách uby­to­va­nie Spiš a uby­to­va­nie Slo­ven­ský raj. Už teraz sa teší­me na Váš pobyt.

 

 

Prijímame platby kartou nad 7 €

card pay

NAŠA PONUKA Denné menu 

Okrem našej stá­lej ponu­ky jedál si môže­te vybrať aj den­né menu za 5,30 €.
Dovoz den­né­ho menu je zdar­ma! Objed­náv­ky do 8.00 hod v daný deň ale­bo deň vopred!
Kon­takt: 0907 636 861, 0903 380 605. 

2. 10. 2023 – 6. 10. 2023


Pondelok

Bryn­dzo­vý demi­kát s pažít­kou (1, 7)
  1.  120 g Brav­čo­vé duse­né v keli, 200 g vare­né zemia­ky (1)
 2.  300 g Šošo­vi­co­vý prí­va­rok, peče­ná klo­bá­sa, chlieb (1, 3, 7)

Utorok

Vajíč­ko­vá poliev­ka s vyprá­ža­ným hráš­kom (1, 7)
  1.  120 g Kura­cí stro­ga­nov, 200 g maka­ró­ny  (1, 3, 7)
 2.  250 g Zemia­ko­vé gule s úde­ným mäsom a kys­lou smo­ta­nou (1, 3, 7)

Streda

Cha­lu­pár­ska poliev­ka (1, 7)
  1.  120 g  “Mir­kov rezeň” (karé peče­né na cibu­li s para­daj­ka­mi, šam­pi­ňón­mi a syrom),
        230 g zemia­ko­vá kaša (7)
 2.  300 g Tva­ro­ho­vé pala­cin­ky s les­ným ovo­cím a vanil­ko­vým kré­mom (1, 3, 7)

Štvrtok

Cibu­ľo­vá poliev­ka so syro­vou hrian­kou (1, 3, 7)
  1.  120 g Peče­né kura­cie steh­no, 250 g duse­ná čer­ve­ná kapus­ta, 200 g zemia­ko­vé lok­še (1, 3, 7)
 2.  150 g Drž­ky na pap­ri­ke, 200 g noker­le (1, 3, 7)

Piatok

Čes­ká Kulaj­da (1, 3, 7)
  1.  120 g Brav­čo­vá kap­sa plne­ná bro­ko­li­cou s nivo­vou omáč­kou, 100 g duse­ná ryža,
       100 g zemia­ko­vé plát­ky (1, 7)
 2.  120 g Vyprá­ža­né rybie prs­ty, 150 g zemia­ko­vé hra­nol­ky, 50 g tatár­ska omáč­ka (1, 3, 4, 7)


ZOZNAMALERGÉNOV:1. Obil­ni­ny obsa­hu­jú­ce lepok (pše­ni­ca, raž, jač­meň, ovos, špal­da, kamut a ich hyb­rid­né odro­dy) 2. Kôrov­ce a výrob­ky z nich 3. Vaj­cia a výrob­ky z nich 4. Ryby a výrob­ky z nich 5. Ara­ši­dy a výrob­ky z nich 6. Sójo­vé zrná a výrob­ky z nich 7. Mlie­ko a výrob­ky z neho, 8. Ore­chy, kto­rý­mi sú mand­le, lies­ko­vé ore­chy, vlaš­ské ore­chy, kešu, peka­no­vé ore­chy, para ore­chy, pis­tá­cie, maka­dá­mo­vé ore­chy, que­ens­land­ské ore­chy a výrob­ky z nich 9. Zeler a výrob­ky z neho 10. Hor­či­ca a výrob­ky z nej 11. Séza­mo­vé seme­ná a výrob­ky z nich 12. Oxid siri­či­tý a siri­či­ta­ny v kon­cen­trá­ciách výš­ších ako 10 mg/kg ale­bo 10 mg/l, 13. Vlčí bob a výrob­ky z neho 14. Mäk­ký­še a výrob­ky z nich

12 €
——

Pečené bravčové koleno

750 g peče­né brav­čo­vé kole­no, bara­nie rohy,
kys­lé uhor­ky, chren, hor­či­ca, chlieb

pancakes

24 €
——

Misa pre poriadného chlapa

750 g peče­né brav­čo­vé kole­no, 500 g peče­né brav­čo­vé reb­rá, 350 g peče­ná brav­čo­vá klo­bá­sa, duse­ná kys­lá kapus­ta, bara­nie rohy, hor­či­ca, chren, chlieb

14914834912018

3,80 €
——

Palacinky

S čoko­lá­dou a šľa­hač­kou (140 g)

maxresdefault

5,50 €
——

Držky na paprike

 

4,50 €
——

Držky na paprike

 

53222328.cms

7 €
——

Bravčové pečené, dusená červená kapusta, kysnuté knedle

 

14914834912018

5,70 €
——

Kuracie nugetky

podá­va­né so zemia­ko­vý­mi hra­nol­ka­mi (150 g) a keču­pom (50 g)

steaknmash

OHLASY Čo povedali naši hostia 

„Výborná reštaurácia“

„Výborná reštaurácia“ 

Zážit­ky z dovo­len­ky v tej­to pre­krás­nej dedin­ke, boli ešte umoc­ne­né aj dob­rým jed­lom v Moto­res­te pod krížom.

Fran­ti­šek, Prievidza

„Ďakujeme za všetko“

„Ďakujeme za všetko“ 

Zasta­vi­li sme sa tu po rodin­nej lyžo­vač­ke a boli sme milo prek­va­pe­ní výbe­rom jedál a dob­rým personálom.

rodi­na Nová­ko­vá, Žilina

„Pohoda, jídlo, čepované pivečko“

„Pohoda, jídlo, čepované pivečko“ 

Bylo tady krás­ně, výbor­ná jíd­la a dobří prá­te­lé.
Urči­tě při­je­de­me i příště!

Jana a Zde­něk, Liberec

„Výborné miesto na stretnutie s priateľmi“

„Výborné miesto na stretnutie s priateľmi“ 

Vždy tu stret­nem nie­ko­ho, s kým sa dob­re poroz­prá­vam pri poháriku.

Jozef, cha­tár z Bindtu

NEPREMEŠKAJTE Akcie a podujatia 

3. Hnilčícky fašiangový ples
pingpong 2019
Silvester 2018

ZASPOMÍNAJTE Fotogaléria 

Otváracie hodiny

 

PONDELOK — ŠTVRTOK

   16:00 — 19:00 hod.


   PIATOKSOBOTA 

  16:00 — 21:00 hod. 

————————————
NEDEĽA

ZATVORENÉ

Kontakt

+421 903 380 605
+421 907 636 861

design: © Lucian Cmo­rej | ABC stu­dio Spiš­ská Nová Ves